బల్లి శాస్త్రం స్త్రీలపై పడితే? (Balli Sastram in Telugu for Female)

Balli Sastram in Telugu for Female: బల్లి మనపై పడితే దానికి తగ శకునాలు ఉంటాయి. అవ్వి పురుషులకు వేరు స్త్రీలకూ వేరు ఉంటాయి. ఇపుడు మనం స్త్రీలపై బల్లి పడితే ఎలాంటి శకునాలు ఉంటాయి అన్నది తెలుసుకుందాం.

శకునలో కొన్ని శుభ శకునాలు, మరియు చేడు శకునాలు ఉంటాయి. నమ్మకం చాలా ప్రాచీనమైనది. ఎంతో కాలం నుండి దీని పాటిస్తూ వస్తున్నారు.

Read: బల్లి మగవారిపై పడితే (Balli Sastram in Telugu for Male)

Balli Sastram in Telugu for Female – బల్లి శాస్త్రం స్త్రీలపై పడితే?

మహిళా తలపై బల్లి పడితే?

స్త్రీల తలపై బల్లి పడితే మరణ భయం ఉంటుంది అన్ని నమ్ముతారు. జడపై పడితే వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎడమ కంటి పై పడితే మీ పురుషుడు మిమల్ని చాలా ప్రేమిస్తారు.

మహిళా కుడి చెక్కిలిపై బల్లి పడితే?

కుడి చెక్కిలి పై పడితే స్త్రీలకూ పిల్లలు పుడతారు అన్ని శకునం. కుడి చెవిపై పడితే ఆర్ధిక వ్యవహారాలు చేకూరుతాయి. పెదవిపై పడితే మిమల్ని వివాదాలు ఇబంది పెడ్తాయి అన్ని శకునం. పెదవి క్రింది భాగంపై పడితే కొత్త వస్తువులు వస్తాయి అన్ని శకునం

వీపుపై బల్లి పడితే?

స్త్రీల వీపుపై బల్లి పడితే వారు మరణ వార్త విన్నెఅవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి.

గోళ్లపై పడితే వివాదాలు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. చేతులపై పడితే ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఎడమ చేయిపై పడితే మానసిక వత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది. వేళ్ళపై పడితే మీకు ఆభరణాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటది. కుడి చేయిపై పడితే ప్రేమ వ్యవహారాలు బాగా ఉంటాయి. భుజాలపై పడితే కొత్త ఆభరణాలు వస్తాయి.

READ | Effects on Men and Women at Different Body Parts (ENGLISH)

తొడలపై బల్లి పడితే?

తొడలపై బల్లి పడితే సంబంధ వ్యవహారాలు బాగా ఉంటాయి. మోకాలిపై పడితే మీరు ప్రేమ అభిమానాలు ఎక్కువగా పొందుతారు. కుడి కాలిపై పడితే మీరు అపజయాలు ఎదురు కుంటారు. లేదా ఆర్ధిక ప్రస్థితి బాగా ఉండదు.

ఇవ్వని స్త్రీలపై బల్లి పడితే జరిగే శకునాలు. ఇందులో లాభాలు మరియు నష్టాలు కూడా ఉంటాయి. వీటికి పరిహారంగా పంచాంగంలో వున్నా విధముగా పరిహారలు పాటిస్తే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి. శాశ్వత పరిహారము జరగాలి అంటే కంచి లో ఉన్న బంగారు బల్లిని ముట్టుకుంటే జీవితంలో మల్లి ఎపుడు బల్లి పడిన ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు.

Leave a Comment